Księgi Rachunkowe

Księgi rachunkowe to bardziej zaawansowana forma ewidencji księgowej, która służy do szczegółowego wykazywania operacji gospodarczych. Przedsiębiorca korzystający z tej formy rozliczeń z fiskusem musi uwzględniać wszystkie przychody ze sprzedaży oraz inne przychody. Jednocześnie księguje zakupy towarów i materiałów oraz wszelkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak wynagrodzenia, koszty biurowe i administracyjne, oraz inne koszty określone w przepisach. Księgi rachunkowe wymagają także prowadzenia szczegółowej ewidencji należności i zobowiązań, amortyzacji środków trwałych oraz sporządzania regularnych sprawozdań finansowych, takich jak bilans i rachunek zysków i strat.

Kto prowadzi KR?

 • Instytucje państwowe,
 • Spółki Akcyjne,
 • Proste Spółki Akcyjne,
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialności,
 • Spółki komandytowe,
 • Spółki komandytowo-akcyjne,
 • Spółki Cywilne, Spółki Partnerskie i Spółki Jawne, które przekroczą 2 mln euro przychodów netto,
 • Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które przekroczą 2 mln euro przychodów netto,
 • Fundacje i stowarzyszenia.

 

Czym się zajmujemy w ramach prowadzenia księgowości KR?

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • opracowanie dokumentu polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • prowadzenie spraw kadrowych.