REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 Słownik pojęć

 1. NWAGNER – NWAGNER TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Trakt Lubelski 277D, 04-667 Warszawa, Polska, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001108062, posiadający numer NIP: 9522256565, numer REGON: 528743732, o kapitale zakładowym 5000,00 PLN pokrytym w całości.
 2. Korzystający lub Klient – podmiot korzystający z usług NWAGNER.
 3. Interesant – podmiot zainteresowany korzystaniem z usług NWAGNER.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin świadczenia usług (zwany dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki świadczenia usług, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów.
 2. Usługi świadczone są przez NWAGNER.
 3. W trakcie świadczenia usług przez NWAGNER, personel NWAGNER zobowiązany jest do stosowania się do Regulaminu.
 4. Usługi świadczone są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

§3 Umowa świadczenia usług

 1. Usługi świadczone przez NWAGNER wykonywane są na podstawie umowy świadczenia usług (zwana dalej „Umową”).
 2. Umowa zawarta może być:
  1. Drogą elektroniczną:
   1. Poprzez akceptację przez Interesanta ustalonych warunków świadczenia usług, które zostały dostarczone do niego drogą elektroniczną przez NWAGNER.
   2. Poprzez zawarcie Umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego dostępnego na platformie Profilu Zaufanego (https://pz.gov.pl).
  2. W formie pisemnej:
   1. Poprzez dostarczenie skanu Umowy w formie elektronicznej podpisanej pisemnie przez Interesanta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez NWAGNER.
   2. Poprzez dostarczenie Umowy podpisanej pisemnie przez Interesanta do siedziby NWAGNER (NWAGNER INVESTMENTS & TECHNOLOGIES sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 277D, 04-667, Warszawa, Woj. Mazowieckie, Polska) korzystając z usług pocztowych lub kurierskich.
  3. W formie ustnej poprzez zaakceptowanie warunków w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem NWAGNER.
 3. Umowa może być zawarta z Interesantem, który jest osobą fizyczną lub prawną. Usługi mogą być świadczone na rzecz osoby trzeciej o ile Umowa wskazuje przedmiot Umowy.
 4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z wyjątkiem jeżeli Umowa wskazuje inaczej.
 5. Umowa może zostać wypowiedziana przez Korzystającego jeżeli:
  1. NWAGNER nie spędził więcej niż 3 roboczogodziny nad wykonywaniem usługi.
  2. NWAGNER nie wykonał jeszcze usługi.
  3. NWAGNER nie zakupił usług lub towarów innych firm w celu zrealizowania usługi.

 

§4 Wynagrodzenie i gwarancja

 1. Wynagrodzenie płatne jest przez Korzystającego:
  1. Na podstawie Faktury VAT wystawionej przez NWAGNER.
  2. Po wykonaniu przedmiotu Umowy z wyjątkiem jeżeli Umowa wskazuje inaczej.
 2. Wynagrodzenie NWAGNER może zostać ustalone jako:
  1. Wynagrodzenie czasowe – za godzinę pracy nad Usługą.
  2. Wynagrodzenie zadaniowe – za wykonanie Usługi.
  3. Wynagrodzenie mieszane – za godzinę pracy nad Usługą i za wykonanie Usługi.
 3. Korzystającemu przysługuje 2 letnia gwarancja na Usługi NWAGNER.
 4. Korzystający może przedłużyć swoją gwarancję poprzez zamówienie „Usługi Gwarancji Przedłużonej” (zwana dalej: „Przedłużenie gwarancji”).
 5. Koszt Przedłużenia gwarancji wyliczany jest na podstawie następującego wzoru:
  K = i * (w/10) + 100, gdzie „K” to koszt i „w” to wartość usługi, której Korzystający chce przedłużyć gwarancję.

 

§5 Odmowa wykonania usługi, rozwiązanie umowy

 1. NWAGNER może odmówić wykonania usługi.
 2. Podstawą odmówienia wykonania usługi przez NWAGNER może być:
  1. Brak możliwości wykonania usługi związany z brakiem czasu.
  2. Zadłużenie Interesanta.
  3. Brak odpowiedniego kontaktu z Interesantem.
  4. Objęcie w spisie „Listy osób i podmiotów objętych sankcjami” prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami).
  5. Objęcie w spisie „Lista ostrzeżeń publicznych KNF” prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne).
  6. Objęcie w „Skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi UE” wydawanym przez Dyrekcję Generalną ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych Komisji Europejskiej (DG FISMA of EC) (https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=pl).
  7. Sytuacja losowa.
  8. Początek formularza
 3. Podstawą rozwiązania Umowy przez NWAGNER w sposób inny niż ten określony w Umowie może być:
  1. Zadłużenie Interesanta.
  2. Brak odpowiedniego kontaktu z Interesantem.
  3. Objęcie w spisie „Listy osób i podmiotów objętych sankcjami” prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami).
  4. Objęcie w spisie „Lista ostrzeżeń publicznych KNF” prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne).
  5. Objęcie w „Skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi UE” wydawanym przez Dyrekcję Generalną ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych Komisji Europejskiej (DG FISMA of EC) (https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=pl).
  6. Sytuacja losowa.
 4. NWAGNER musi przedstawić powód rozwiązania Umowy w przypadku zastosowania przesłanek określonych w §3 ust. 3. Umowy.
 5. W sytuacji jeżeli z powodów określonych w §3 ust. 5 pkt. a, b, c Korzystający nie może rozwiązać Umowy, a zależy mu na rozwiązaniu Umowy, może on złożyć wniosek do NWAGNER o rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron. Wniosek ten powinien być sporządzony wedle następującego wzoru:

 

 

Nazwa / Imię i nazwisko Klienta

Adres Klienta

Adres e-mail Klienta

 

 

Miasto, data

 

NWAGNER INVESTMENTS &
TECHNOLOGIES sp. z o.o.
Sekretariat Zarządu
ul. Trakt Lubelski 277D,

04-667, Warszawa

norbert@nwagner.pl

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko Klienta/reprezentanta Klienta) wnioskuje o rozwiązanie Umowy zawartej (data zawarcia umowy DD.MM.YYYY) r, między NWAGNER INVESTMENRS & TECHNOLOGIES sp. z o.o., a (nazwa / imię i nazwisko Klienta) w trybie określonym w §5 ust. 5. Regulaminu Świadczenia Usług.

 

Swój wniosek motywuje (powód chęci rozwiązania umowy).

 1. Wniosek określony w §5 ust. 5. Regulaminu Korzystający musi dostarczyć na adres e-mail: norbert@nwagner.pl.

 

§6 SLA

 1. NWAGNER dołoży wszelkich starań do rozwiązania problemów związanych z usługami świadczonymi przez NWAGNER, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia problemu przez Klienta z wyjątkiem jeżeli Umowa wskazuje inaczej.
 • 7 Akceptacja regulaminu
 1. Korzystający korzystając z usług NWAGNER akceptuje Regulamin.
 2. Interesant nie może zawrzeć Umowy nie akceptując Regulaminu z wyjątkiem jeżeli Umowa wskazuje inaczej.

 

§8 Regulacje

 1. Korzystający, który nie chce zawierać Umowy w sposób określony w §3 ust. 2 pkt. c Regulaminu musi wysłać „Oświadczenie rezygnacji z możliwości składania zamówień procedurą przyśpieszoną” (zwane dalej: „OrZPP”) na adres e-mail: biuro@nwagner.pl.
 2. OrZPP należy sporządzić wedle następującego wzoru:

 

 

Nazwa / Imię i nazwisko Klienta

Adres Klienta

Adres e-mail Klienta

 

Miasto, data

 

NWAGNER INVESTMENTS &
TECHNOLOGIES sp. z o.o.
Sekretariat Zarządu
ul. Trakt Lubelski 277D,

04-667, Warszawa

norbert@nwagner.pl

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko Klienta/reprezentanta Klienta) oświadczam, że na podstawie §8 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług, rezygnuje z możliwości zawierania umowy w formie określonej w (niepotrzebne skreślić):
a. §3 ust. 2 pkt. a. ppkt. i – akceptacja warunków drogą elektroniczną (bez podpisu elektronicznego),

c. §3 ust. 2 pkt. c. – zawarcie umowy ustnej w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

 

 1. OrZPP może być wycofane poprzez wystosowanie OrZPP, w którym Korzystający nie rezygnuje z żadnej formy zawierania Umowy.
 2. OrZPP musi być podpisany z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego dostępnego na platformie Profilu Zaufanego (https://pz.gov.pl).
 3. NWAGNER bez podawania powodu może odmówić Interesantowi zawarcia Umowy w formie określonej w:
  1. 3 ust. 2 pkt. a. ppkt. i Regulaminu.
  2. 3 ust. 2 pkt. b. ppkt. i. Regulaminu.
  3. 3 ust. 2 pkt. c. Regulaminu.
 4. Zapisów Regulaminu nie stosuje się wobec Klientów z sektora Zamówień Publicznych.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. NWAGNER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu.